ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
Food and Agriculture Organization (FAO)

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) ir dibināta 1945. gadā. Tās mērķis ir nabadzības mazināšana ar lauksaimniecības attīstības sekmēšanu, veicinot veselīgas un drošas pārtikas ražošanu attīstības valstīs un sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos nabadzīgajos lauku apvidos visā pasaulē.

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir ANO vadošā aģentūra, kuras mērķis ir globāli sekmēt lauku attīstību, lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību. FAO ir 183 dalībvalstis un viena dalīborganizācija – Eiropas Savienība.

Latvija ir FAO locekle kopš 1991. gada. Kā dalībvalstij, tai ir iespēja saņemt tehnisko palīdzību ar organizācijas darbību saistītu sektoru kapacitātes stiprināšanai. FAO atbalstītie projekti var tikt sadalīti nacionālajos (kur palidzība tiek fokusēta uz noteikta sektora attīstību Latvijā), reģionālajos (kur Latvija ir viena no projekta seņēmējvalstīm), un TeleFood Speciālā fonda projektos.

| darbinieki | projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Jūlija Berkoviča
UNDP projektu vadītāja

Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601
julija.berkovica@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU