ANO Attīstības programma
United Nations Development Programme (UNDP)

ANO Attīstības programma (UNDP) ir ANO organizācija, kas nodrošina zināšanu un pieredzes apmaiņu  starp dažādām valstīm un piesaista finansu resursus, tādejādi veicinot valstu attīstību un sadarbību un līdz ar to radot iespējas cilvēkiem uzlabot dzīves apstākļus. ANO Attīstības programma darbojas 166 valstīs,  lai palīdzētu tām risināt attīstības  jautājumus globālā un nacionālā līmenī. Pasaules valstu līderi ir apņēmušies sasniegt ANO Tūkstošgades mērķus, tajā skaitā uz pusi samazināt nabadzību pasaulē līdz 2015.gadam, un ANO Attīstības  programma koordinē šo procesu.  

ANO Attīstības programma  palīdz valstīm šādās jomās:

ANO Attīstības programma (UNDP) Latvijā

ANO Attīstības programma veicina Latvijas un citu valstu sadarbību starptautisko vienošanos un ilgtspējīgas tautas attīstības kontekstā. ANO Attīstības programma sadarbojas ar Latvijas valdību un pilsonisko sabiedrību, izmantojot globālos resursus un uzkrāto pieredzi visā pasaulē. 
UNDP darbību Latvijā uzsāka 1993. gadā. UNDP CCF Framework (2001-2004).

UNDP galvenās darbības sfēras un attiecīgie pamatdokumenti:  

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA

VALSTS PĀRVALDE UN LIKUMDOŠANA

* sabiedrības integrācija (Valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" koncepcija, Valsts programma "Sabiedrības integrācija Latvijā";   * tiesu sistēmas reforma (Latvijas tieslietu sistēmas vajadzību novērtējums);  
* nabadzības mazināšana (Labklājības ministrijas Konceptuālais jautājums nabadzības situācijas risināšanai)   * valsts pārvalde;  
* dzimumu līdztiesība (Labklājības ministrijas Koncepcija dzimumu līdztiesības īstenošanai); * tautas attīstība;
* reģionālā attīstība * cilvēktiesības;
* HIV un AIDS (Labklājības ministrijas  Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas stratēģija Latvijā un Pielikums);   * vides aizsardzība;
* lauksaimniecība. * NVO sektors.

UNDP 2001./2002. mācibu gada kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu konkurss 

| darbinieki | projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Gabriele Kēlere
UNDP pastāvīgā
pārstāve Latvijā

Pils iela 21
Rīga LV-1167
Latvija

Tālr: +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601
registry@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU